අතුරුගිරිය නගරයට 1km.කාමර 3,සාලය,නාන කාමරය,කුස්සිය.වාහන නැවත් වීමට පහසුකම් ඇත.නිවස සම්පූර්ණයෙන් tile කර ඇත.

Rs.40,0000

7129146230770740326