කැස්බෑව අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවස (ලක්ෂ 260)⚡පර්චස් 10⚡කාමර 4⚡බාත්රූම් 2⚡සර්වන් ටොයිලට් 1💧පිලියන්දල බණ්ඩාරගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 850💧කහපොල පිලියන්දල ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 300💰ලක්ෂ 260 ( මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක)

☎️අමතන්න 07689314950778962427