අතුරුගිරිය ජයන්ති පාරේ පර්චස් 7 ක අගනා තනිමහල් නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

විමසිම් 0755560613

ලක්ෂ 130 යි මිලගනන් සකච්චා කරගැනිමට පුලුවන් බස් මර්ගයට 1.5 කිම්