බණ්ඩාරගම නගරය ආසන්නව දෙමහල් නිවස 🖌පර්චස් 10 ( ලක්ෂ 230)🖌කාමර 5🖌බාත්රූම් 2🚥

කලුතර බණ්ඩාරගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 150🚥 ගැලණිගම පිවිසුමට කි.මී 1.5🎈🎈ලක්ෂ 230📍

☎️අමතන්න 07789624270768931495