කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට 1.500 km පර්චස් 8.30 කාමර 2 බාත්රෑම්‍ 2 සාලේයි කුස්සිය ෆිනිශින් වහල සම්පුර්ණ ටයිල් කර ඇත. අංගසම්පූර්ණ සුපිරි නිවසක් ලක්ෂ 92 ගැනුම්කරුවන් පමණක් කතා කරන්න. අත්පිට මුදලට පමණි.

Number 0775344955