කුරුණෑගල නුවර පාරේ මාවතගම නගරයට ආසන්න වෑඋඩ 👉 පර්චස් 10ක්👉 කාමර 2 ක් 👉 ඇටැචි බාත්රෑම්01 👉නිවස වටා තාප්පය 👉 සින්නක්කර ඔප්පු 👉 නුවර පාරට නිවසේ සිට m 150 ක්👉 උඩ තටිටුව සැදිමටද පුළුවන් ආකාරයට අත්තිවාරම සාදා ඇත👉 ලිං ජලය 👉 ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත👉

අමතන්න 👉☎️ 0702793445 whatsapp 👉

ලක්ෂ 60 ක් සාකච්ඡා කර අඩුකර ගත හැක