පර්ච් 10.5මිල ලක්ශ 375කාමර 4 2ක් AC බත්රුම් 3කිචන් පැන්ට්‍රිය සාලය කැම කාමරය..මිගමුව වැබඩ පාරමිගමු නගරසභා අයිතිය..මරිස්ටෙලා හා හරිස්චන්ද්‍ර පාසලට කිට්ටුව..