පර්ච් 10කාමර 2බත්රුම් 1ක් හා එලියටත්කිච්න් 2ක්සාලය වැරෙන්ඩාව පර්කින්ග් ගෙට්ටුව දමා ඇත..