තාලාහේනේ පාරාක්‍රම මවතේ පර්චස් 10 ක අගනා දෙමහල් නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

විමසිම් 0755560613

ලක්ෂ 285 යි මිලගනන් සකච්චා කරගැනිමට පුලුවන් බස් මර්ගයට 1.5 කිම්