*අප ඉඩම් වෙන්දේසියේ අවසාන බිම් කොටස * පර්චස් 7.8 යි* අඩි 12 පාර * අතුරුගිරිය නගරයට කිලෝමීටර් 5යි* 697 බස් පාරට මීටර් 500

අමතන්න 0706594309