දෙහිවල වෛද්‍ය පාරේ පච්ස් 06 ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමටපැරණි නිවසක් ඇත

. නිවසට මුදල් අය නොකරේ ඉඩමට පමණි. මුදල් අදිස්සියක් නිසා විකිනීමට

0772007994