හෝමාගම දියගම කැම්පස් එකට මීටර් 300 වටිනා පර්චස් 10 ක ඉඩමක් 138 හොරණ ⁣තලගල බස්පාරට මීටර් 100 280 හොරණ කොට්ටාව බස්පාරට මීටර් 100 කහතුඩුව හයිවේ එකට 2.3 km පිරිසිදු ඔප්පු අනුමත ප්ලැන් අඩි 20 පාර වෙන්දේසි ඉඩමක් පර්චස් 1 මිල ලක්ෂ 12 මිල අඩු කල හැක.

Number 0787902179