120 කොළඹ හොරණ පාරට 900m කහතුඩුව අදිවෙගි පිවිසුමට 1km නල ජලය විදුලිය සමග නිරවුල් ඔප්පු සහා හිමිකම් සහතික ඇත පර්චස් 10ක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත පර්චසයක මිල 560000 මිල ගණන් වෙනස් කර ගත හැකිය අඩි 15 පාර නිදහස් වටපිටාව වෑතර hospital එකට පයින් යන දුර හතරැස් ඉඩමක්