පර්ච් 135මිල ලක්ශ් 120 මිගමුව කටාන මඩැම්පල්ල ප්‍රදාන පාරට 1.5kmමිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය..