පිලියන්දල කැස්බෑව sos ලමා ගම්මානය ආසන්නව පාරට මුහුණ ලා පිහිටි පර්චස් 7.5 ස්‍යජුකෝනාශ උස් ඉඩමක් ඉක්මනින් ව්කිනිමට තිබේ (ව්‍යාපාරයක් සදහා සුදුසු තැනක් )කැස්බෑව නගරයට 2 kmපිලියන්දල නගරයට 4.5කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසීමට 4 .kmඉඩම ඉදිරිපිට මාර්ගය අඩ් 25 පලලය .බැංකු ණය ලබාගැනීමට හැකිය

පර්චස් එකක ම්ල ලක්ෂ 12

0705 837888