සින්නක්කර ඔප්පු ගනන් කතාකරගත හැක.පාරට නුදුරින් කොලඹට විනඩි 20 දුරසුන්දර වෙල් යායට සීමාවවටිනාකමට වඩා අඩුවෙන්..කෙරවලපිටිය හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකට විනාඩි 10

දුර 0771547186